REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"Savurează Roshen Wafers cu cei dragi"  

 

Perioada de desfasurare: 01 Septembrie 2021, ora 00:00:00 – 26 Septembrie 2021 inclusiv, ora 23:59:59

 

style="text-align: left;">SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania publicitara Roshen Wafers cu cei dragi" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre Roshen One SRL(denumita in continuare "Organizatorul"), societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5, înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/ 3876/ 30.03.2015, având codul de identificare fiscală nr. 34304845, atribut fiscal RO.

1.2 Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. Voxline Communication S.R.L., societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Strada Gheorghe Lazar nr. 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9092/1998, Cod unic de inregistrare RO11027079, denumita in continuare “Agentia Digitala”.

1.3 Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.5 Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.roshen-wafers.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator pe intreaga durata a Campaniei, (i) prin e-mail la promotieroshen@voxline.ro, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.7 Baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi realizate si operate prin intermediul S.C. Voxline Communication S.R.L.

   

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfasura in perioada: 01 Septembrie 2021, ora 00:00:00 – 26 Septembrie 2021 inclusiv, ora 23:59:59, (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe website-ul promotiei, cu minim 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

3.4 Dupa data incetarii Campaniei, 26.09.2021, ora 23:59:59, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in unitatile de vanzare care comercializeaza Produse participante.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1 Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt produsele marca “Roshen Wafers”, comercializate de Organizator la nivel national, în urmatoarele ambalaje:

PRODUSE PROMOTIONALE PARTICIPANTE GRAMAJ
Roshen Wafers Milk 72g
Roshen Wafers Milk 144g
Roshen Wafers Milk 216g
Roshen Wafers Choco 72g
Roshen Wafers Choco 144g
Roshen Wafers Choco 216g
Roshen Wafers Hazelnut 72g
Roshen Wafers Hazelnut 144g
Roshen Wafers Hazelnut 216g
Roshen Wafers Choco & Milk 72g
Roshen Wafers Choco & Milk 144g
Roshen Wafers Choco & Milk 216g
 

4.2 “Roshen Wafers” este marca inregistrata a societatii Roshen One R.L.

4.3 Orice alte produse comercializate sub marca "Roshen Wafers", care nu sunt mentionate la art. 4.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

4.4Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.5 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare magazin in parte si nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta promotie.

4.6 4.6. Produsele Participante pot fi achizitionate in comertul traditional si in retele de magazine aflate pe teritoriul Romaniei: Auchan, Kaufland, Metro, Penny, Profi, Remarkt (Real), Cora (Romania Hypermarche), Selgros si Insule Roshen Mall

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.2 (in continuare “Participantii”).

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitale;

c. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

d. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei 

Website: inscrierea in campanie se va face pe website-ul  www.roshen-wafers.ro 

6.1 Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere.

6.2 Document fiscal: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal sau factura fiscala emise in perioada desfasurarii Campaniei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de produse ROSHEN Wafers participante, in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, pe acelasi document fiscal, la solicitarea Organizatorului.

6.3 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

6.3.1 sa achizitioneze, in perioada de desfasurare a Campaniei, produse ROSHEN Wafers participante din locatiile detaliate la Art. 4.6. in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, in orice combinatie de gramaj sau sortiment, pe acelasi document fiscal;

6.3.2 sa inscrie in Campanie exclusiv numarul documentului fiscal si data emiterii documentului fiscal prin modalitatea de inregistrare si comunicare specifica acestei Campanii, indicata mai jos la art. 6.8.

6.4 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor, pana la afisarea listei castigatorilor validati pe websiteul campaniei www.roshen-wafers.ro.

6.6. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 7.5 din prezentul Regulament.

6.7. Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

 

 Procedura de inscriere in Campanie:

6.8. Pentru a putea participa la Campanie, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 a) sa achizitioneze produse ROSHEN Wafers participante, in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, pe acelasi document fiscal, in Perioada Campaniei, respectiv 01 Septembrie 2021, ora 00:00:00 – 26 Septembrie 2021 inclusiv, ora 23:59:59, din orice magazin aflat pe teritoriul Romaniei, detaliat la Art. 4.6.;

 b) sa pastreze in original si nedeteriorat documentul fiscal care dovedeste achizitia Produsului/Produselor Participante in Campanie, pana la afisarea listei castigatorilor validati pe websiteul campaniei www.roshen-wafers.ro;

 c) sa acceseze website-ul Campaniei www.roshen-wafers.ro in Perioada Campaniei, si sa completeze formularul de inscriere , ce contine urmatoarele campuri

      d) Ulterior completarii campurilor Participantul trebuie sa dea click pe butonul “ÎNSCRIE-TE ”  

6.9 Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa il prezinte Organizatorului la solicitarea acestuia.

6.10 Pentru fiecare accesare a Website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

6.11 6.11 Fiecare inscriere este validata preliminar la momentul inregistrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii, prin afisarea unui mesaj de raspuns de confirmare pe site-ul de inscriere, dupa cum urmeaza

“ “Înscrierea ta a fost înregistrată. Numărul bonului fiscal și datele transmise urmează să fie verificate. Cu cât mai multe bonuri înscrise, cu atât mai multe șanse de câștig. Păstrează documentul fiscal pentru validare, în vederea validării!”